Leveringen door de hele Benelux 🚚
Optimale service op maat 🛎️
Ruilen mag altijd* ♻️

Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V.


1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group B.V. (hierna: Dividino) en derden.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover die afwijkingen door Dividino schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Onder afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de koper of opdrachtgever, dan wel een ieder die met Dividino een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Dividino een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Ingeval er meerdere afnemers zijn die tezamen een opdracht geven of een order plaatsen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens Dividino voor voldoening van de “tegen”prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige van kracht.


2. Aanbiedingen

 1. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan
 2. ook, zijn vrijblijvend.
 3. Een aanbod is slechts bindend, indien dit schriftelijk is gedaan door Dividino met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
 4. Door Dividino verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.


3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand, nadat Dividino een order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of nadat Dividino met de uitvoering van de order of de opdracht is begonnen. De order- respectievelijk opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
 2. Voor leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als orderbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk protesteert.
 3. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Dividino slechts voor zover zij door Dividino schriftelijk zijn bevestigd.


4. Prijzen

 1. Behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en
 2. tarieven in euro’s, exclusief BTW.
 3. De prijzen zijn altijd exclusief heffingen die al dan niet van overheidswege worden geheven in verband met de verkoop of het gebruik van de door Dividino te leveren zaken, waaronder milieuheffingen, verwijderingsbijdrage en verpakkingsregelingen. Dividino is gerechtigd de betreffende heffingen en kosten aan de afnemer door te belasten.


5. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Dividino aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Dividino vermelde valutadatum wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
 4. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is Dividino, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de betrokken factuur t/m de dag der algehele voldoening.
 5. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van afnemer. De hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op basis van de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 250,--.
 6. De administratie van Dividino zal volledig bewijs ten aanzien van de betalingen opleveren.
 7. Indien Dividino daartoe aanleiding ziet, kan Dividino nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
 8. Ingeval de afnemer enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te zijnen laste wordt gelegd of in geval op redelijke gronden nakoming door de afnemer niet meer te verwachten is, is elke vordering van Dividino of de afnemer terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Dividino dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen. Dit alles onverminderd het recht van Dividino op betaling, dan wel op schadevergoeding, en haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Dividino tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of nog te verrichten diensten, en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.
 2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en mist het recht de geleverde zaken te bezwaren zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Dividino heeft voldaan.
 3. Indien en zolang Dividino eigenaar van de zaken is, zal de afnemer Dividino onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen, of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken.
 4. Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de afnemer aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 5. De afnemer dient, zodra Dividino de overeenkomst ontbindt, de niet betaalde zaken prompt aan Dividino te retourneren. Dit op verbeurte van een boete van € 50,-- per dag per item dat dit niet geschiedt, met een maximum van € 500,-- per item.
 6. Een item, zoals hiervoor onder lid e genoemd, is elke zaak die besteld en geleverd is.


7. Levertijd

 1. Alle door Dividino genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Dividino bekend waren.
 2. Opgegeven leveringstermijn zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
 3. Overschrijding van de door Dividino opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet- nakoming van enige op hem/haar rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.


8. Overmacht

a. Indien Dividino door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Dividino gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Dividino op betaling door de afnemer van reeds door Dividino verrichte prestaties, voordat sprake was van een overmachtsituatie.9. Garantie

Dividino staat er jegens de afnemer voor in dat de geleverde zaken gedurende twee jaar na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leverancier afgegeven specificaties.

 1. Gebreken dienen schriftelijk bij Dividino te worden gemeld, teneinde in behandeling te worden genomen.
 2. Voor herstel van om welke reden dan ook verloren gegane gegevens is Dividino nimmer aansprakelijk.
 3. Garantie wordt slechts toegepast, indien de geleverde zaken niet meer voldoen anders dan om redenen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door onjuist, onzorgvuldig, of ondeskundig gebruik, door gebruik voor andere dan normale doeleinden, of door van buiten komende oorzaken, zoals door brand of waterschade, etc.


10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Dividino is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde zaken en/of gevolgschade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Dividino. In dat geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Dividino beperkt tot maximaal het bedrag van de koopprijs van de zaak ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. Voor gevolgschade is Dividino nimmer aansprakelijk.


11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen en andere geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter is de rechter te Rotterdam.
Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: